www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิสชั่นส์"49

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย
หมายเหตุ- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2549

@ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 5229.7-3155.95 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 5250-4339.35 สาขาภูมิศาสตร์ 4880.65-3216.45 สาขาพืชสวน 4370.8-2676.8 สาขาอารักขาพืช 3950.05-3223.7 สาขาการจัดการทรัพยากรดิน 4571.55-3099.25 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 4955.85-4164.95 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 5639.4-3966 สาขาเคมี 6238.3-4570.25 สาขาชีววิทยา 5851.4-4377.95 สาขาฟิสิกส์ 5045.15-3145.9 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5638.1-4797.05 สาขาสถิติ 5394.75-3219.15 สาขาระบบสารสนเทศ 5354.2-4249.2 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 6610.75-3129.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6854.6-5176 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5753.7-4171.4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 6396.1-4163.5 สาขาวิศวกรรมโยธา 5552.6-4412.8 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 5704.2-4463.3 สาขาวิศวกรรมวัสดุ 5496.4-3534.7 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5489.8-4128 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 5722.125-5050.5 สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5303.25-3498.5 สาขาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 5159-3966.75 คณะทันตแพทยศาสตร์ 7388-7205.6 คณะพยาบาลศาสตร์ 5825.45-5506.45

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(โครงการเร่งรัดผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) 7853.9-7406 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม 7158.85-6688.6 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 6982.25-5788.6 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา 5700.35-4978.8 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6539.45-5351.65 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 7128.7-5399.25 คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด 5878.7-5367.4 สาขาเทคนิคการแพทย์ 6389.55-5821.3 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 6528.85-5798.35 สาขารังสีเทคนิค 6410.65-5657.7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 6594.4-5328.9 สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6372.15-4806.15

คณะนิติศาสตร์ สอบคณิต 2 6692.25-6110.75 สอบวิทย์2 6797.75-6174.1 สอบฝรั่งเศส 6560.75-5127.25 สอบเยอรมัน 5827-5389.75 สอบจีน 5306.25-5173.75 สอบญี่ปุ่น 6100.25-5496.5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตระบบสารสนเทศ (คู่ขนาน) 6738-5671.75 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาพม่าศึกษา 5301.5-4255.5 สาขาภาษาจีน 6583.75-6065 สาขาภาษาญี่ปุ่น 6943.75-5966 สาขาภาษาไทย 6781-5673.5 สาขาภาษาฝรั่งเศส 6137-5225 สาขาภาษาศาสตร์ 6755-5371.5 สาขาภาษาอังกฤษ 7307-6239 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ 6882.25-5249.75 สาขาการสื่อสารมวลชน 6809.5-5637.25 สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 6301.5-5364.25 สาขาการท่องเที่ยว 6041-5295.75 สาขาการจัดการธุรกิจ 5344.75-4515.5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5358.75-4715 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5643-4654 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 5325.75-3945.25

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5491-4952.5 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(รูปแบบ1) 6782.25-5483.25 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รูปแบบ 2) 6543.5-5526.5 สาขาจิตวิทยา 6287-5638.25 สาขาประวัติศาสตร์ 6142.25-5005.75 สาขาพัฒนาสังคม 6572.25-5321.75 สาขาการวิจัยสังคม 6486-5323 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว (หลักสูตรคู่ขนาน) 6617.25-5280.25 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 7011.5-3578.75 สาขาการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 5996-3362.75 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4204.5-4204.5

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 4036.4-4036.4 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4414.1-3416.8 สาขาการประมง 4449.2-3402.45 สาขาภูมิศาสตร์ (GIS) 3781.5-3606.45 สาขาภาษาอังกฤษ 6595.75-3890.25 สาขาภาษาไทย 5493.5-3371.5 สาขาภาษาญี่ปุ่น 6302.75-4940 สาขาภาษาจีน 6670.25-4727.5 สาขาการจัดการธุรกิจ 4731.5-3136.25 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5528.5-3018.5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 5056-3029.25 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5210.5-3438.25 สาขาการท่องเที่ยว 5362.75-3257.5 สาขาประชาสัมพันธ์ 5719.75-3199.5 สาขาพัฒนาสังคม 6522.5-3515.5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รูปแบบ 1) 5774.25-4682.5 รูปแบบ 2 5299.75-4757.75 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สอบคณิต2 5748.25-5029 สอบวิทย์2 5465.15-5000.6 สอบฝรั่งเศส 5845.75-4061.5 สอบญี่ปุ่น 4536.25-4536.25 สาขาจุลชีววิทยา 4749.35-3603.95 สาขาเคมี 5054.9-3757.7 สาขาชีววิทยา 5564.9-3278.4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5104.25-3757.4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 5113.1-4322.2 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 4950.5-3463.8 สาขาวิศวกรรมโยธา 4556.4-3518.5 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5144.7-3956.1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 4808.1-3631

@ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล 6034.95-5368.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 7058.25-5576.5 สาขาภาษาจีน สอบฝรั่งเศส 6218.75-5506.25 สอบจีน 6672.5-5467.5 สอบญี่ปุ่น สาขาภาษาญี่ปุ่น สอบฝรั่งเศส 6340-6063.75 สอบญี่ปุ่น 6606.25-5988.75 สาขาภาษาเกาหลี 6397.5-5702.5 สาขาประวัติศาสตร์ 6547.25-6270 สาขาศาสนาและปรัชญา 6495.5-4400 สาขาภาษาไทย 7030-6520 สาขาการพัฒนาชุมชน 5587.6-5045.775 สาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5898.75-4926.25 สาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5650-5650 สาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5133.75-5133.75 สาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5283.75-5283.75 สาขาภาษาอังกฤษ 6865-6261.25 สาขาเศรษฐศาสตร์ 5799.5-4688 สาขานิเทศศาสตร์ 6636.5-5860 สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 5947.25-5138.5 สาขาจิตวิทยา 6846-5595.75 สาขาการตลาด 5630.75-4605.25 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5135-4533.5 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 6883.25-5719.25 สาขาการบัญชี 6834-5090.25 สาขาการบริหารทั่วไป 6429-5811.5 สาขานิติศาสตร์ 6848.75-5974.75

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 4976-3356.65 สาขาสถิติ 5101.9-3342.75 สาขาเคมี 5618.9-4602.3 สาขาจุลชีววิทยา 5103.75-4145.65 สาขาชีววิทยา 5215.75-4305.6 สาขาฟิสิกส์ 4751.75-3750.5 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 5261.55-4307.5 สาขาวาริชศาสตร์ 5007.9-3478.25 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์5692.4-4912.7 สาขาเทคโนโลยีอาหาร 5684.2-4911.3 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5839.25-5123.55 สาขาชีวเคมี 5173.5-4167.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6416.3-4248.8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย5705.45-5186.35 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5973.15-4933.05 สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 5620.2-4801.3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาเขตสาระสนเทศสระแก้ว) 4823.3-3206.55 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม สอบวิชาปฏิบัติทัศนศิลป์ 5490.5-4014.75 สาขาภาพพิมพ์ สอบวิชาปฏิบัติทัศนศิลป์ 3931.5-2982 สาขานิเทศศิลป์ 6371-5321.25

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 6276.5-5143 สาขาการสอนเคมี (หลักสูตร5ปี) 5684.1-4092.9 สาขาการสอนชีววิทยา(หลักสูตร5ปี) 5760.4-4650.4 สาขาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) 4926.3-4430.9 สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) 5594.8-4784.3 สาขาการสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (หลักสูตร 5 ปี) 6226-5329 สาขาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 6376.5-5787.5 สาขาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) สอบอังกฤษ 2 5919.5-3198 สาขาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) สอบจีน 5030-5806 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 6091.5-5440 สาขาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 4734.6-3650 สาขาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) สอบไทย 2 6526-4867.5 สอบวิทย์ 2 5449.7-4963.4 สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) สอบไทย 2 6087.5-5167.5 สอบสังคม 2 5752-5182 สอบอังกฤษ 2 5165.5-5165.5 สอบวิทย์ 2

วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาเทคโนโลยีทางทะเล 4928.5-3245.3 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 5032-3425.85 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 4466.25-3575.7 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4608.5-3119.5 สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 4742.25-3334.25 วิทยาลัยอัญมณี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ,สาขาเทคโนโลยีอัญมณี 6565.8-3391.4 สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 5001-2830.5 สาขาออกแบบเครื่องประดับ 4953.5-3230.25

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 4622.8-3443.2 สาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 6513.5-4577.25 สาขาการออกกำลังกายและกีฬาศึกษา 5010.25-3066 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทักษะการติดต่อสื่อสาร) 5011.5-2815 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 6494.25-4580 สาขาการจัดการ 6025.75-3067.25 สาขาการตลาด 4824.75-3396.25 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4461.4-3325.55 วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ สาขาวิทยาการเดินเรือ 6165.5-4771.05 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 6020.75-4970.25 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 6002.25-5159.75 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5963.15-4700.70

@ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6980.75-6194 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 7085.25-6533.55 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 6207.45-5367.55 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 6845.80-5135.80 สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 5342.05-4760.95 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 7096-3273.30 สาขาชีววิทยา 7107.05-2922.55 สาขาฟิสิกส์ 5274.20-3800.30 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) 4593.55-3444.95 สาขาคณิตศาสตร์ 4808.90-3733.85 สาขาสถิติ 4481.65-3731 คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 5399.70-4138.35 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 4776-3280.95 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 5472.75-2887.10 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4797.95-2839.60 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5233.75-3196

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาสารสนเทศศาสตร์ 5298.75-3403.25 สาขาการสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1) 6348.75-3792.50 สาขาการสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 2) 5842.50-3773.50 สาขาการสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 3) 5516.25-3814 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5254.15-3483.95 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5104.90-4267.25 สาขาสื่อนฤมิต 5060.50-2990.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5144.90-2729.80 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 5103.50-4163.62 สาขาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน (หลักสูตร 5 ปี) 4642.37-3766.25 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 4975-3244.12 สาขานฤมิตศิลป์ 5429-4079

คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบัญชี 5321.50-2808.50 สาขาการตลาด 4922.25-2991 สาขาการจัดการ 5439.50-2679.50 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 265.25-2856.25 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 5467.75-3247.50 สาขาการบริหารการเงิน 4988.25-3105.25 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 5245-3119.50 สาขาการจัดการการประกอบการ 4745-3330.50 สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ 4049.25-2957.25 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4804.75-2726.25 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4447-3225.25 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 6457.25-2553

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย 6028-3671 สาขาภาษาอังกฤษ 7420-5771.75 สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 5867-3156.75 สาขาภาษาจีน 5856.75-3514.25 สาขาภาษาเวียดนาม 6778.50-3277 สาขาภาษาลาว 5397.25-4164.50 สาขาภาษาเขมร 5703.25-4394 สาขาภาษาเกาหลี 7247.75-3721.50 สาขาภาษาญี่ปุ่น 6435.50-3952.50 สาขาภาษาฝรั่งเศส 4400-3823.75 สาขาการพัฒนาชุมชน 5476.50-3574 สาขาศาสนาและปรัชญา 5818.50-3830 สาขาประวัติศาสตร์ 6315-3585.75

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาการเมืองการปกครอง 5948-4337.75 สาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 5738-3041 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 5219.12-3937 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 3931.25-3522.25 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 4354.87-3728.50 สาขานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6205.50-4045.25 สาขานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6131.90-4064.05 สาขานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6246-4388.50 สาขานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 5128.-5128 สาขานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 4787.50-4639.25 สาขานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ สาขานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน สาขานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 4406.75-4122.25

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) 6162.30-3772.30 สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 5576-4886.50 สาขาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 6248-3336 สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 5874.50-4403 สาขาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 5889-3566 สาขาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 5498.50-3702.50 สาขาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร 5 ปี) 5411-3917 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5135.80-3689.10 สาขาจิตวิทยา 5116.20-2648.55 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ 5025.50-3003.50

@ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ 7064.10-5544.40 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6712.05-5453.10 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ 6797.70-5234.15 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ 7566.35-6718.45 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ 7887.15-7221.15 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 7196.60-5189.05 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 6518.90-5026.60 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 6923.85-5794 สาขารังสีเทคนิค 6712.45-5438.95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 6698-5590.80 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 6962.50-5330.35

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 6889.80-4870.50 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 6759.20-4945.40 สาขาวิศวกรรมเคมี 6706.10-5159.60 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 6292.40-4605.70 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6724.30-5566 สาขาวิศวกรรมโยธา 5607.60-4477.10 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5988.85-4797.95 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 7144.10-5883.10 คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ สาขากายภาพบำบัด 7421.85-5333.15 คณะศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย) 7701.25-6822.50 สาขาศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 7925-6738.75 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5387.10-4717.95 วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาศาสนศึกษา 6461.25-4332.50

มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการอาหาร) 6028.55-4796.85 สาขาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 4750.90-3357.20 สาขาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 4922.75-2912.35 สาขาวิทยาศาสตร์ (ธรณีศาสตร์) 4711.35-3933.65 สาขาการจัดการ 5391.75-3757 สาขาบัญชี 6539-4753.50 มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ สาขาศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย) 6832.50-5347.50 สาขาการจัดการ 5173.25-3094

@ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ (พืชไร่,พืชสวนประดับ,พืชผัก,ไม้ผล) 4947.15-4129.30 สาขาโรคพืชวิทยา,กีฎวิทยา 4985.90-3977.15 สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร 4877.55-3884.75 สาขาสัตวศาสตร์(สัตว์ปีก,การผลิตสุกร,โคนมและโคเนื้อ,อาหารสัตว์) 5722.90-4603.55 สาขาปฐพีศาสตร์ 5292.25-3699 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 5161.50-4092 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,การจัดการประมง,ชีววิทยาประมง) 5144.65-4034.30 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป,การตลาด 5398-4718.50 สาขาการบัญชี 5868.75-4800.25 สาขาการเงิน 5157.50-4430.50 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 5412.50-4381.25 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร,เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5217.50-3797.50 สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5187.25-3330.50

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6397.75-5369.50 คณะธุรกิจการเกษตร สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ 6053.50-5225.50 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5747.35-5084.85 สาขาวิศวกรรมเกษตร 5668.50-3121.20 สาขาวิศวกรรมอาหาร 5070.90-3760.90 สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4849.30-3620.90 สาขาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง) 4996.85-2938.05 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5066.10-4609.10 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 7183.10-4586.45 สาขาเคมี 5174.55-4216.70 สาขาสถิติ 4550-3597.35 สาขาคณิตศาสตร์ 5145.15-3638.95 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5101.10-4598.85

โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ สาขาพืชศาสตร์ (พืชไร่) 3635.40-3616.50 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4818.35-3332.05 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 3789.40-3531.15 สาขาการตลาด 4532.50-3093.75 สาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4566-3269.50 สาขารัฐศาสตร์ 5510-4426 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4385.90-4385.90 สาขาเศรษฐศาสตร์ 4578.25-4514.50 สาขาการบัญชี 4154.75-4154.75 สาขาการจัดการชุมชน 5169-3397 โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 5220-3464.85 สาขาพืชศาสตร์ (ไม้ผล) สาขาการจัดการทั่วไป 4400.25-3416 สาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5045-4048.75


   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย aoff (aoff ja) บทความทั้งหมดของคุณ aoff
วันที่ 23/08/2549 เวลา 10:35:25
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 52984 ครั้ง ได้รับการโหวต 91 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า ( ชม 52984 คน ตอบ 70 คน ) 1 2 3 >>
ความคิดเห็นที่ 71
วันที่ 18/6/2551 8:54:27
โดย คุณ WoOw
IP : 203.172.219.***
 

ถ้าอยากเป็นจิตแพทย์ต้องเรียนอะไรยังงัยบ้างคะ
อยากรู้มากๆๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 18/6/2551 8:54:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 70
วันที่ 20/5/2551 21:03:06
โดย คุณ ตังเม
IP : 117.47.156.***
 

อยากเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เลยคะ
ช่วยเเนะนำหน่อยนะคะ

โพสต์เมื่อ : 20/5/2551 21:03:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 69
วันที่ 10/4/2551 12:41:55
โดย คุณ 008
IP : 118.174.139.***
 

ถ้าให้ดี ต้องลองไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นะคะ

โพสต์เมื่อ : 10/4/2551 12:41:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 68
วันที่ 2/4/2551 13:47:36
โดย คุณ คนหน้าตาดี
IP : 203.107.199.***
 

จะเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ม.น.ต้องทำยังงัยนี้น๊า

โพสต์เมื่อ : 2/4/2551 13:47:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 67
วันที่ 22/10/2550 14:47:19
โดย คุณ เด็กอนุบาล
IP : 203.156.171.***
 

เด็กอนุบาล

โพสต์เมื่อ : 22/10/2550 14:47:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 66
วันที่ 25/9/2550 7:37:04
โดย คุณ num-055@thaimail.com
IP : 203.113.17.***
 

จะเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาจีนต้องทำอย่างไรครับ

โพสต์เมื่อ : 25/9/2550 7:37:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 65
วันที่ 24/9/2550 17:24:43
โดย คุณ นางสาวภัฏฐินันท์ ถิรานุวัฒนกุลชัย
IP : 61.7.135.***
 

มหาวิทยาลัยไหนๆก้อเหมือนกันน่ะปหละขอให้เรียนให้ได้อย่างเดียวและเราจะทำได้ถ้าใจเรารักมัน ( จะเป็นกำลังใจให้เสมอ เด็ก ก. ท. ม. )

โพสต์เมื่อ : 24/9/2550 17:24:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 64
วันที่ 3/9/2550 12:48:08
โดย คุณ ออย น.จ
IP : 203.113.23.***
 

อยากเรียนคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมสาสตร์จะต้องทำอย่างไรดีคะ ชว่ยบอกหนูด้วยนะคะ หนูจะรอคะ

โพสต์เมื่อ : 3/9/2550 12:48:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 63
วันที่ 4/8/2550 11:48:21
โดย คุณ บุรุษลึกลับ
IP : 125.27.247.***
 

จะต้องสอบให้ติดนะคะ
เป็นกำลังใจให้

โพสต์เมื่อ : 4/8/2550 11:48:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 62
วันที่ 2/8/2550 11:22:58
โดย คุณ กรุงเทพ
IP : 203.172.159.***
 

ก็ดีนะ

โพสต์เมื่อ : 2/8/2550 11:22:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 61
วันที่ 21/6/2550 18:02:54
โดย คุณ 062946517
IP : 125.24.160.***
 

อยากเข้ากันแต่ก็.......

โพสต์เมื่อ : 21/6/2550 18:02:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 60
วันที่ 1/6/2550 17:54:43
โดย คุณ zen
IP : 125.26.2.***
 

อยากเรียนคณะสังคมจิตวิทยา ม. เกษตรคะแนนต้องได้เท่าไหร่หรอ?????/ {{004

โพสต์เมื่อ : 1/6/2550 17:54:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 59
วันที่ 23/5/2550 14:00:14
โดย คุณ เด็กซิ่ว และเด็กแว่น
IP : 124.157.139.***
 

อยากเรียนแต่ไม่มีทุนจะทำยังไงดีจ๊ะ
จาก เด็ก ซิ่ว

โพสต์เมื่อ : 23/5/2550 14:00:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 58
วันที่ 23/4/2550 18:23:06
โดย คุณ Orange_U_@hotmail.com
IP : 124.157.185.***
 

เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนน่ะค่ะ ขอให้ติดคณะที่ตัวเองหวังไว้ด้วยเถอะ...สาธุ

โพสต์เมื่อ : 23/4/2550 18:23:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 57
วันที่ 21/4/2550 14:05:56
โดย คุณ nnn
IP : 125.26.164.***
 

ขอให้เอ็นท์ติดด้วย

โพสต์เมื่อ : 21/4/2550 14:05:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 56
วันที่ 21/4/2550 10:00:13
โดย คุณ ภัค
IP : 210.203.169.***
 

ทำไมคะแนนที่นี่กับในระเบียบการไม่เท่ากันละค่ะ สาธาในระเบียบการ 3500-3600 แต่ที่นี่ 5500-5600 แร้วต้องยึดตัวไหนละคราวนี้

โพสต์เมื่อ : 21/4/2550 10:00:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 55
วันที่ 20/4/2550 9:57:53
โดย คุณ ทรายค่ะ
IP : 124.157.182.***
 

อยากรู้ว่า คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ รับเกรดประมาณเท่าไรค่ะ

โพสต์เมื่อ : 20/4/2550 9:57:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 54
วันที่ 20/4/2550 9:57:29
โดย คุณ ทรายค่ะ
IP : 124.157.182.***
 

อยากรู้ว่า คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ รับเกรดประมาณเท่าไรค่ะ

โพสต์เมื่อ : 20/4/2550 9:57:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 53
วันที่ 20/4/2550 9:57:25
โดย คุณ ทรายค่ะ
IP : 124.157.182.***
 

อยากรู้ว่า คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ รับเกรดประมาณเท่าไรค่ะ

โพสต์เมื่อ : 20/4/2550 9:57:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 52
วันที่ 20/4/2550 9:57:13
โดย คุณ ทรายค่ะ
IP : 124.157.182.***
 

อยากรู้ว่า คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ รับเกรดประมาณเท่าไรค่ะ

โพสต์เมื่อ : 20/4/2550 9:57:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 51
วันที่ 20/4/2550 9:57:10
โดย คุณ ทรายค่ะ
IP : 124.157.182.***
 

อยากรู้ว่า คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ รับเกรดประมาณเท่าไรค่ะ

โพสต์เมื่อ : 20/4/2550 9:57:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 50
วันที่ 20/4/2550 9:56:50
โดย คุณ ทรายค่ะ
IP : 124.157.182.***
 

อยากรู้ว่า คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ รับเกรดประมาณเท่าไรค่ะ

โพสต์เมื่อ : 20/4/2550 9:56:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 49
วันที่ 20/4/2550 9:56:41
โดย คุณ ทรายค่ะ
IP : 124.157.182.***
 

อยากรู้ว่า คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ รับเกรดประมาณเท่าไรค่ะ

โพสต์เมื่อ : 20/4/2550 9:56:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 48
วันที่ 20/4/2550 9:56:27
โดย คุณ นางสาว
IP : 124.157.182.***
 

อยากรู้ว่า คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ รับเกรดประมาณเท่าไรค่ะ

โพสต์เมื่อ : 20/4/2550 9:56:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 47
วันที่ 2/4/2550 18:51:37
โดย คุณ may
IP : 125.25.5.***
 

ใครอยากเรียนบัญชี แอดมาคุยกันค่ะ เราคงเรียนที่ ม.หอการค้าอ่า
maylove_28@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 2/4/2550 18:51:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 46
วันที่ 29/3/2550 19:34:32
โดย คุณ berkelium
IP : 203.113.107.***
 

ถึงกระทู้ที่ 26

+ เมิงไปเรียนเชียงใหม่สิ ไอ้ควาย โง่

 

ม.แม่ฟ้าหลวงมันสูงกว่าเชียงใหม่อีกนะ

จะด่าไคก้อดูมันสมองของตัวเองบางซิโพสต์เมื่อ : 29/3/2550 19:34:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 45
วันที่ 28/3/2550 11:45:01
โดย คุณ เด็กดี
IP : 203.113.55.***
 

อยากถามว่าเรียนม.ต้นอยู่แล้วขึ้นม.3แต่อยากเรียนโรงเรียนดังๆของอุบลราชธานีมีโรงเรียนอะไรบ้าง
แล้วรับอย่าไร แล้วน่าจะเรียนแผนอะไร

โพสต์เมื่อ : 28/3/2550 11:45:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 44
วันที่ 25/3/2550 8:33:55
โดย คุณ kung
IP : 125.26.122.***
 

คะแนนปีที่แล้วทุกมหาลัยทุกคณะคะ คห.34 http://202.28.19.68/68download/49C_stat_max_min.pdf

โพสต์เมื่อ : 25/3/2550 8:33:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 43
วันที่ 23/3/2550 15:43:13
โดย คุณ เด็กบุรีรัมย์
IP : 203.114.127.***
 

อยากเรียนพยาบาลจังแต่ไม่รู้ว่าคะแนนจะเป็นอย่างไงนะ..แต่จะสู้สู้

โพสต์เมื่อ : 23/3/2550 15:43:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 42
วันที่ 19/3/2550 21:56:11
โดย คุณ คนขี้สงสัย
IP : 125.25.18.***
 

ทำไมไม่เห็นมีของศิลปากรเยย

โพสต์เมื่อ : 19/3/2550 21:56:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า ( ชม 52984 คน ตอบ 70 คน ) 1 2 3 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7