www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิสชั่นส์"49

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย
หมายเหตุ- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2549

@ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 5229.7-3155.95 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 5250-4339.35 สาขาภูมิศาสตร์ 4880.65-3216.45 สาขาพืชสวน 4370.8-2676.8 สาขาอารักขาพืช 3950.05-3223.7 สาขาการจัดการทรัพยากรดิน 4571.55-3099.25 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 4955.85-4164.95 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 5639.4-3966 สาขาเคมี 6238.3-4570.25 สาขาชีววิทยา 5851.4-4377.95 สาขาฟิสิกส์ 5045.15-3145.9 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5638.1-4797.05 สาขาสถิติ 5394.75-3219.15 สาขาระบบสารสนเทศ 5354.2-4249.2 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 6610.75-3129.6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6854.6-5176 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5753.7-4171.4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 6396.1-4163.5 สาขาวิศวกรรมโยธา 5552.6-4412.8 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 5704.2-4463.3 สาขาวิศวกรรมวัสดุ 5496.4-3534.7 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5489.8-4128 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 5722.125-5050.5 สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5303.25-3498.5 สาขาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 5159-3966.75 คณะทันตแพทยศาสตร์ 7388-7205.6 คณะพยาบาลศาสตร์ 5825.45-5506.45

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(โครงการเร่งรัดผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) 7853.9-7406 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม 7158.85-6688.6 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 6982.25-5788.6 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา 5700.35-4978.8 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6539.45-5351.65 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 7128.7-5399.25 คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด 5878.7-5367.4 สาขาเทคนิคการแพทย์ 6389.55-5821.3 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 6528.85-5798.35 สาขารังสีเทคนิค 6410.65-5657.7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 6594.4-5328.9 สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6372.15-4806.15

คณะนิติศาสตร์ สอบคณิต 2 6692.25-6110.75 สอบวิทย์2 6797.75-6174.1 สอบฝรั่งเศส 6560.75-5127.25 สอบเยอรมัน 5827-5389.75 สอบจีน 5306.25-5173.75 สอบญี่ปุ่น 6100.25-5496.5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตระบบสารสนเทศ (คู่ขนาน) 6738-5671.75 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาพม่าศึกษา 5301.5-4255.5 สาขาภาษาจีน 6583.75-6065 สาขาภาษาญี่ปุ่น 6943.75-5966 สาขาภาษาไทย 6781-5673.5 สาขาภาษาฝรั่งเศส 6137-5225 สาขาภาษาศาสตร์ 6755-5371.5 สาขาภาษาอังกฤษ 7307-6239 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ 6882.25-5249.75 สาขาการสื่อสารมวลชน 6809.5-5637.25 สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 6301.5-5364.25 สาขาการท่องเที่ยว 6041-5295.75 สาขาการจัดการธุรกิจ 5344.75-4515.5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5358.75-4715 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5643-4654 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 5325.75-3945.25

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5491-4952.5 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(รูปแบบ1) 6782.25-5483.25 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รูปแบบ 2) 6543.5-5526.5 สาขาจิตวิทยา 6287-5638.25 สาขาประวัติศาสตร์ 6142.25-5005.75 สาขาพัฒนาสังคม 6572.25-5321.75 สาขาการวิจัยสังคม 6486-5323 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว (หลักสูตรคู่ขนาน) 6617.25-5280.25 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 7011.5-3578.75 สาขาการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 5996-3362.75 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4204.5-4204.5

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 4036.4-4036.4 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4414.1-3416.8 สาขาการประมง 4449.2-3402.45 สาขาภูมิศาสตร์ (GIS) 3781.5-3606.45 สาขาภาษาอังกฤษ 6595.75-3890.25 สาขาภาษาไทย 5493.5-3371.5 สาขาภาษาญี่ปุ่น 6302.75-4940 สาขาภาษาจีน 6670.25-4727.5 สาขาการจัดการธุรกิจ 4731.5-3136.25 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5528.5-3018.5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 5056-3029.25 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5210.5-3438.25 สาขาการท่องเที่ยว 5362.75-3257.5 สาขาประชาสัมพันธ์ 5719.75-3199.5 สาขาพัฒนาสังคม 6522.5-3515.5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รูปแบบ 1) 5774.25-4682.5 รูปแบบ 2 5299.75-4757.75 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สอบคณิต2 5748.25-5029 สอบวิทย์2 5465.15-5000.6 สอบฝรั่งเศส 5845.75-4061.5 สอบญี่ปุ่น 4536.25-4536.25 สาขาจุลชีววิทยา 4749.35-3603.95 สาขาเคมี 5054.9-3757.7 สาขาชีววิทยา 5564.9-3278.4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5104.25-3757.4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 5113.1-4322.2 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 4950.5-3463.8 สาขาวิศวกรรมโยธา 4556.4-3518.5 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5144.7-3956.1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 4808.1-3631

@ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล 6034.95-5368.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 7058.25-5576.5 สาขาภาษาจีน สอบฝรั่งเศส 6218.75-5506.25 สอบจีน 6672.5-5467.5 สอบญี่ปุ่น สาขาภาษาญี่ปุ่น สอบฝรั่งเศส 6340-6063.75 สอบญี่ปุ่น 6606.25-5988.75 สาขาภาษาเกาหลี 6397.5-5702.5 สาขาประวัติศาสตร์ 6547.25-6270 สาขาศาสนาและปรัชญา 6495.5-4400 สาขาภาษาไทย 7030-6520 สาขาการพัฒนาชุมชน 5587.6-5045.775 สาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5898.75-4926.25 สาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5650-5650 สาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5133.75-5133.75 สาขาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5283.75-5283.75 สาขาภาษาอังกฤษ 6865-6261.25 สาขาเศรษฐศาสตร์ 5799.5-4688 สาขานิเทศศาสตร์ 6636.5-5860 สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 5947.25-5138.5 สาขาจิตวิทยา 6846-5595.75 สาขาการตลาด 5630.75-4605.25 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5135-4533.5 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 6883.25-5719.25 สาขาการบัญชี 6834-5090.25 สาขาการบริหารทั่วไป 6429-5811.5 สาขานิติศาสตร์ 6848.75-5974.75

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 4976-3356.65 สาขาสถิติ 5101.9-3342.75 สาขาเคมี 5618.9-4602.3 สาขาจุลชีววิทยา 5103.75-4145.65 สาขาชีววิทยา 5215.75-4305.6 สาขาฟิสิกส์ 4751.75-3750.5 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 5261.55-4307.5 สาขาวาริชศาสตร์ 5007.9-3478.25 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์5692.4-4912.7 สาขาเทคโนโลยีอาหาร 5684.2-4911.3 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5839.25-5123.55 สาขาชีวเคมี 5173.5-4167.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6416.3-4248.8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย5705.45-5186.35 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5973.15-4933.05 สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 5620.2-4801.3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาเขตสาระสนเทศสระแก้ว) 4823.3-3206.55 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม สอบวิชาปฏิบัติทัศนศิลป์ 5490.5-4014.75 สาขาภาพพิมพ์ สอบวิชาปฏิบัติทัศนศิลป์ 3931.5-2982 สาขานิเทศศิลป์ 6371-5321.25

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 6276.5-5143 สาขาการสอนเคมี (หลักสูตร5ปี) 5684.1-4092.9 สาขาการสอนชีววิทยา(หลักสูตร5ปี) 5760.4-4650.4 สาขาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) 4926.3-4430.9 สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) 5594.8-4784.3 สาขาการสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (หลักสูตร 5 ปี) 6226-5329 สาขาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 6376.5-5787.5 สาขาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) สอบอังกฤษ 2 5919.5-3198 สาขาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) สอบจีน 5030-5806 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 6091.5-5440 สาขาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 4734.6-3650 สาขาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) สอบไทย 2 6526-4867.5 สอบวิทย์ 2 5449.7-4963.4 สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) สอบไทย 2 6087.5-5167.5 สอบสังคม 2 5752-5182 สอบอังกฤษ 2 5165.5-5165.5 สอบวิทย์ 2

วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาเทคโนโลยีทางทะเล 4928.5-3245.3 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 5032-3425.85 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 4466.25-3575.7 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4608.5-3119.5 สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 4742.25-3334.25 วิทยาลัยอัญมณี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ,สาขาเทคโนโลยีอัญมณี 6565.8-3391.4 สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 5001-2830.5 สาขาออกแบบเครื่องประดับ 4953.5-3230.25

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 4622.8-3443.2 สาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 6513.5-4577.25 สาขาการออกกำลังกายและกีฬาศึกษา 5010.25-3066 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทักษะการติดต่อสื่อสาร) 5011.5-2815 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 6494.25-4580 สาขาการจัดการ 6025.75-3067.25 สาขาการตลาด 4824.75-3396.25 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4461.4-3325.55 วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ สาขาวิทยาการเดินเรือ 6165.5-4771.05 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 6020.75-4970.25 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 6002.25-5159.75 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5963.15-4700.70

@ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6980.75-6194 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 7085.25-6533.55 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 6207.45-5367.55 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 6845.80-5135.80 สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 5342.05-4760.95 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 7096-3273.30 สาขาชีววิทยา 7107.05-2922.55 สาขาฟิสิกส์ 5274.20-3800.30 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) 4593.55-3444.95 สาขาคณิตศาสตร์ 4808.90-3733.85 สาขาสถิติ 4481.65-3731 คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 5399.70-4138.35 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 4776-3280.95 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 5472.75-2887.10 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4797.95-2839.60 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5233.75-3196

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาสารสนเทศศาสตร์ 5298.75-3403.25 สาขาการสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1) 6348.75-3792.50 สาขาการสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 2) 5842.50-3773.50 สาขาการสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 3) 5516.25-3814 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5254.15-3483.95 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5104.90-4267.25 สาขาสื่อนฤมิต 5060.50-2990.10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5144.90-2729.80 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 5103.50-4163.62 สาขาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน (หลักสูตร 5 ปี) 4642.37-3766.25 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 4975-3244.12 สาขานฤมิตศิลป์ 5429-4079

คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบัญชี 5321.50-2808.50 สาขาการตลาด 4922.25-2991 สาขาการจัดการ 5439.50-2679.50 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 265.25-2856.25 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 5467.75-3247.50 สาขาการบริหารการเงิน 4988.25-3105.25 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 5245-3119.50 สาขาการจัดการการประกอบการ 4745-3330.50 สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ 4049.25-2957.25 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4804.75-2726.25 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4447-3225.25 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 6457.25-2553

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย 6028-3671 สาขาภาษาอังกฤษ 7420-5771.75 สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 5867-3156.75 สาขาภาษาจีน 5856.75-3514.25 สาขาภาษาเวียดนาม 6778.50-3277 สาขาภาษาลาว 5397.25-4164.50 สาขาภาษาเขมร 5703.25-4394 สาขาภาษาเกาหลี 7247.75-3721.50 สาขาภาษาญี่ปุ่น 6435.50-3952.50 สาขาภาษาฝรั่งเศส 4400-3823.75 สาขาการพัฒนาชุมชน 5476.50-3574 สาขาศาสนาและปรัชญา 5818.50-3830 สาขาประวัติศาสตร์ 6315-3585.75

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาการเมืองการปกครอง 5948-4337.75 สาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 5738-3041 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 5219.12-3937 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 3931.25-3522.25 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 4354.87-3728.50 สาขานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2