www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ม.รังสิตเปิดตัวหลักสูตรใหม่ นักบิน นักการทูต หมอสายตา อิงเทรนด์คนรุ่นใหม่

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย
สถาบันการบิน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน
ทล.บ. (นักบิน)
Bachelor of Technology Program in Aviation Pilot Development
B.T. (Aviation Pilot Development)

ปรัชญาของหลักสูตร
ในยุคปัจจุบันการเดินทางทางเครื่องบิน มีความต้องการมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสายการบินต่างๆ รวมถึงสายการบินต้นทุนต่ำได้เกิดขึ้นมากมาย เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ รวมถึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติ ซึ่งต้องเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆ เช่น นักบิน ระบบการบำรุงรักษาเครื่องบิน บุคลากรด้านการบิน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องนี้ จึงเปิดหลักสูตรนักบินขึ้น โดยทำความร่วมมือกับกองทัพอากาศ และสถาบันการบินพลเรือน เพื่อผลิตนักบินที่มีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบินต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อผลิตนักบิน ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านการบินสามารถทำการบินได้
2.เพื่อผลิตนักบินตอบสนองความต้องการของประเทศและของโลก
3.เพื่อผลิตนักบินที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 4 ปี สำหรับนักศึกษาที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต (ประกอบด้วย)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต
วิชาชีพ 75 หน่วยกิต
ก.วิชาชีพ-บังคับ 69 หน่ายกิต
ข.วิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
*เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.60
2.ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต
3.ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
***ผู้สมัครต้องยื่นใบรับรองแพทย์ตามรายการที่คณะกำหนด

โดยมีคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับการบิน ดังนี้
- ความสูงและน้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 156 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 44 กก.
- ร่างกายผิดปกติหรือพิการ
- โรคผิวหนัง
- สายตาผิดปกติ บอดสี
- การได้ยินเสียงของหูผิดปกติ
- ระบบหัวใจและหลอดเลือด
- ระบบหายใจ ปอดอักเสบ
- ระบบประสาท
- ระบบจิต
- ระบบฟันและเหงือก

แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตที่จบการศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต ในสาขาวิชานักบิน ประกอบด้วยปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรพาณิชย์ตรี สามารถประกอบอาชีพนักบินในสายการบินต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ รวมทั้งอาชีพเกี่ยวกับท่าอากาศยาน หน่วยควบคุมอากาศยาน และธุรกิจการบินอื่นๆ

จุดเด่นของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยรังสิตถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่จัดตั้งสถาบันการบิน (Aviation Institute) โดยมหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมมือทางด้านการบิน และวิชาการ กับสมาคมการบินกองทัพอากาศ บริษัท Bangkok Aviation Center Co.ltd. และบริษัท Canada GFT Aerospace เพื่อฝึกนักศึกษา ศิษย์การบิน ไปเป็นนักบินพาณิชย์ต่อไป (การฝึกบิน 40 ชั่วโมงบิน ได้รับใบขับขี่ Private Pilot License ค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000 บาท)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2549
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
The Institute of Diplomacy and International Studies

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณทิต การทูตและการต่างประเทศ
M.A. Program in Diplomacy and International Studies

ปรัชญา
โลกในยุคปัจจุบันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากและมีความพึ่งพาที่สูงขึ้นเป็นลำดับระหว่างนานาประเทศในทุกๆ มิติของความสัมพันธ์ เสถียรภาพทางการเมืองและ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศมีความซับซ้อนและขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น ประเทศต่างๆจึงมีความต้องการ มืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในทางการทูตและการต่างประเทศ เพื่อมาทำงานให้รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ องค์การที่ไม่ใช่รัฐบาล และธุรกิจซึ่งต้องติดต่อต่างประเทศ หลักสูตรจึงได้รับการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการอันเฉพาะเจาะจงนี้

การศึกษาจะครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวคือ กฎหมายระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์การทูต เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมิติด้านวัฒนธรรม หลักสูตรนี้จะเหมาะสมกับนักศึกษาและมืออาชีพจากนานาประเทศโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ประเด็นทางด้านการเมือง เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วัฒนธรรม ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์เกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นการเรียน การสอน การศึกษา การมองปัญหาและการวิเคราะห์วิธีแก้ไขปัญหา จะใช้หลักการเข้าสู่ปัญหาแบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary approach) ซึ่งจะเชื่อมโยงอย่างสมดุลกับการศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์
ผลิตบุคคลากรมืออาชีพเพื่อไปดำรงตำแหน่งระดับผู้นำและมีอิทธิพลในการตัดสินใจด้านการทูต การต่างประเทศและด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
เสริมสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อประเด็นและความห่วงใยทางการต่างประเทศโดยการศึกษาและการวิจัย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างประเทศในเอเชีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดระหว่างนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วและระหว่างนักศึกษาทั้งที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้วกับแวดวงมืออาชีพและนักวิชาการด้านการต่างประเทศ
สอนภาษาที่ใช้ในการสอน: ภาษาอังกฤษ
เน้นอาชีพการงาน
หลักสูตรนี้เตรียมนักศึกษาสำหรับทำงานกับ
หน่วยงานราชการ
องค์การระหว่างประเทศ
องค์การที่ไม่ใช่รัฐบาล
ธุรกิจระหว่างประเทศ

การฝึกอบรมด้านปฎิบัติ
ให้ความรู้ ทักษะและความชำนัญทั้งทางวิชาการและทางปฎิบัติทางการทูตและการต่างประเทศ (อาทิ เทคนิคการเจรจา ธรรมเนียมพิธีการทูต วิธีการจัดการ/ติดต่อ/ให้สัมภาษณ์ กับสื่อ การเขียน/การกล่าวสุนทรพจน์)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ระเบียบวิธีการสมัคร
สามารถ download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.IDIS.AC.TH และส่งใบสมัครมายังสถาบมหาวิทยาลัยได้ตลอดปี โดยมหาวิทยาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับใบสมัคร

ปีการศึกษา
หลักสูตรจะใช้เวลาสองปีการศึกษา แต่ละปีการศึกษาเริ่มต้นเดือนกันยายน และเสร็จสิ้นประมาณเดือนสิงหาคม โดยใช้ระบบไตรมาศ

คุณสมบัติผู้ได้รับปริญญา
ผู้จะได้รับปริญญาจะต้องสอบผ่านวิชาบังคับ 8 วิชา วิชาเลือก3 วิชาและวิชา การค้นคว้าอิสระอีก 1 วิชา หรือ สอบผ่านวิชาวิชาบังคับ 8 วิชา และเขียน/สอบผ่านวิทยานิพนธ์

ผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา
การฝึกอบรมช่วงหยุดเรียนภาคฤดูร้อน
สถาบันฯ จะช่วยนักศึกษาเสาะแสวงหางานฝึกอบรมจากหน่วยราชการ สถานเอกอัครราชทูต องค์การระหว่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศช่วงหยุดเรียนภาคฤดูร้อน
การให้คำปรึกษาด้านการแสวงหาอาชีพ
สถาบันฯ จะให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับโอกาสการสมัครหางานที่เหมาะสม

โครงการการบรรยายพิเศษ
สถาบันฯ จะเชิญบุคคลสำคัญมาบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในหัวข้อสำคัญที่เป็นที่น่าสนใจเป็นประจำ

ทุนการศึกษา
สถาบันฯ จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการศึกษาดีมากหรือต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน โปรดติดต่อขอรายละเอียดไปที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร 0-2997-2200-30 ต่อ 5515

การดูงาน
สถาบันฯจะจัดให้มีการเดินทางไปดูงานขององค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานที่สำคัญปีละสองครั้ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา
คณะทัศนแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2549

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Optology

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สายตา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ ) : Bachelor of Science (Optology)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Optology)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะทัศนแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับมาตรฐานสากล สามารถประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สายตา (Optology) และทางทัศนศาสตร์อุตสาหกรรม (Ophthalmic industry) สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาทางสายตาและสุขภาพทางสายตาแก่ประชาชน

4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สายตาที่สามารถ
4.2.1 ด้านความรู้
4.2.1.1 มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสายตาของผู้ป่วยได้
4.2.1.2 สามารถวางแผนและอธิบายวิธีการแก้ปัญหาทางสายตาของผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อนและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.1.3 สามารถวางแผนและอธิบายวิธีการฟื้นฟูสภาวะผิดปกติทางสายตาของผู้ป่วยได้
4.2.1.4 สามารถวางแผนและอธิบายวิธีการส่งเสริมสุขภาพทางสายตา ตลอดจนป้องกันความผิดปกติทางสายตาแก่ประชาชนได้
4.2.2 ด้านทักษะ
4.2.2.1 สามารถซักประวัติและบันทึกประวัติทางสายตาของผู้ป่วยได้ดี
4.2.2.2 สามารถตรวจผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสายตา เพื่อประกอบการวินิจฉัยและประเมินผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง
4.2.2.3 สามารถทำการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยทางสายตาด้วยวิธีการและเทคนิคที่ถูกต้อง เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
4.2.2.4 สามารถทำการฟื้นฟูสภาพทางสายตาของผู้ป่วยได้
4.2.2.5 สามารถดำเนินการส่งเสริมสุขภาพสายตา และป้องกันความผิดปกติของสายตาแก่ประชาชนระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้
4.2.3 ด้านอุปนิสัย ค่านิยม และเจตคติ
4.2.3.1 มีความอดทน อดกลั้น และรับผิดชอบต่อผู้ป่วย
4.2.3.2 มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน
4.2.3.3 มีจรรยาบรรณ และมารยาท สมกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์สายตาจะพึงมี
4.2.3.4 มีการตระหนักถึงเศรษฐฐานะของผู้ป่วย และเศรษฐกิจของประเทศ
4.2.3.5 ใฝ่ใจในการค้นคว้าหาความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมในวิชาชีพ

5. กำหนดการเปิดสอน
เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษา

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อให้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

8. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยจะต้องมีระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
10.2 ให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผล
11.1.1 ดำเนินการวัดผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา
11.1.2 ดำเนินการวัดผลกระทำโดยการสอบหรือวิธีอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
11.1.3 ดำเนินการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมีการวัดผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาอีกภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
11.1.4 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมด หรือได้ทำงานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอบกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผล
11.2 การสำเร็จการศึกษา
11.2.1 นักศึกษาได้ศึกษาและผ่านการวัดผลและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม โครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ทั้งนี้นับรวมรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนด้วย โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด
11.2.2 ได้แต้มระดับขั้นเฉลี่ยสะสม และแต้มระดับขั้นเฉลี่ยวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า 2.00

12. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
สถานที่ ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะทัศนแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลตากรุงเทพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย anasakon (ธนพล ปานพรม) บทความทั้งหมดของคุณ anasakon
วันที่ 04/05/2549 เวลา 22:59:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 11370 ครั้ง ได้รับการโหวต 59 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 11370 คน ตอบ 16 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 28/4/2551 0:53:51
โดย คุณ แฟท
IP : 118.174.30.***
 

หลักสูตรขายฝันครับ

หลักสูตรนักบิน 4 ปี เสีย ค่าเรียน 2,500,000 ได้ CPL แต่ต้องไปสอบแข่งขันเข้างานอยู่ดี สู้สอบเป็น SP สายการบิน อื่น หลังจบปริญญาตรีมาไม่ได้
ถ้าเป็นนักบินไม่ได้ ไปทำงานอื่นก็ลำบากล่ะครับ

จักษุแพทย์ ต้องจบ หมอ 6 ปี แล้ว ไปต่อ เฉพาะทางนะครับ ไม่ใช้มาเรียน 4 ปี อย่างนี้ ไม่มี

โพสต์เมื่อ : 28/4/2551 0:53:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 25/10/2550 19:51:28
โดย คุณ Tthunyaporn
IP : 124.121.147.***
 
โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 19:51:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 17/10/2550 18:06:04
โดย คุณ i.am.el2ng
IP : 222.123.99.***
 

o^^o
น่าสนอ่ะ
ฑูต
-*-โพสต์เมื่อ : 17/10/2550 18:06:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 17/10/2550 10:57:55
โดย คุณ แพรว
IP : 125.25.69.***
 

พิเศษ!! ประกันชั้น 3 "เอเชีย 3 พลัส" ไม่จำกัดอายุรถ คุ้มครองวงเงินค่าซ่อมสูงสุด 1 แสนบาท/ครั้งให้ความคุ้มครองทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งรถของคุณและคู่กรณี คุ้มค่าราคาเดียว ทุกประเภทรถ สะดวกง่ายไม่ต้องตรวจสภาพรถไม่จำกัดอายุรถ ให้บริการด้วยศูนย์บริการซ่อมรถมาตรฐาน เอเชีย 3 พลัส ให้คุณเป็น VIP ได้สบายๆ ใน

โพสต์เมื่อ : 17/10/2550 10:57:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 10/10/2550 11:16:22
โดย คุณ เมย์
IP : 203.113.81.***
 

หนัก 60 เปงนักบินได้ไหม โครงการนี้ ต้องสอบป่าว

โพสต์เมื่อ : 10/10/2550 11:16:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 27/9/2550 21:25:06
โดย คุณ ammaisuree
IP : 203.113.76.***
 

อยากเป็นนักการฑูตอ่ะทำไงดีค่ะโพสต์เมื่อ : 27/9/2550 21:25:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 27/9/2550 14:12:48
โดย คุณ bamthaita16
IP : 203.150.134.***
 

 อยากเรียนการบินวุ้ย อยากๆๆๆๆๆ ทำงัยมั่งๆๆ


โพสต์เมื่อ : 27/9/2550 14:12:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 25/9/2550 17:41:36
โดย คุณ หวังดี
IP : 58.9.178.***
 

อย่าหลงเชื่อกับคำว่า "หมอสายตา" เพราะหลักสูตรนี้ไม่มีคุณสมบัติของผู้ประกอบโรคศิลปะ ดังนั้นเท่ากับเป็นหมอปลอมนั่นเอง

โพสต์เมื่อ : 25/9/2550 17:41:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 3/9/2550 14:37:30
โดย คุณ inde2
IP : 125.24.194.***
 

อยากเปงนักบินงะโพสต์เมื่อ : 3/9/2550 14:37:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 26/7/2550 14:20:59
โดย คุณ โอโอ้ย
IP : 202.41.190.***
 

คณะทัศนแพทย์เปลี่ยนชื่อเป็น ท้ศนศาสตร์ ซึ่งผลิตบุคลากรระดับช่างประกอบแว่นสายตา โดยมีหลักสูตรเนื้อหาสำหรับบุคลากรช่างฝีมือทางสาธารณสุขที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบโรคศิลปะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายตา

โพสต์เมื่อ : 26/7/2550 14:20:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 18/7/2550 21:24:38
โดย คุณ เด็กเชียงใหม่
IP : 203.113.51.***
 

อยากรู้เรื่องคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยนี้นะค่ะชาวยบอกหน่อยได้ไหมค่ะ

โพสต์เมื่อ : 18/7/2550 21:24:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 25/6/2550 15:50:54
โดย คุณ MGA
IP : 58.8.143.***
 

โครงการดี ๆ สำหรับคนมีฝัน...ที่อยากบิน กับ “โครงการส่งคุณสู่ฝัน...เส้นทางนักบิน ครั้งที่ 6”


โครงการดี ๆ สำหรับคนมีฝัน...ที่อยากบิน กับ…
“โครงการส่งคุณสู่ฝัน...เส้นทางนักบิน ครั้งที่ 6”

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา “โครงการส่งคุณสู่ฝัน...เส้นทางนักบิน ครั้งที่ 6” ในวันศุกร์ที่ 6 ก

โพสต์เมื่อ : 25/6/2550 15:50:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 7/6/2549 23:52:32
โดย คุณ odr1
IP : 58.9.175.***
 

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยความร่วมมือทางวิชาการจาก Indiana University School of Optometry สหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry) รุ่นที่ 5 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2549

http://www.ihs.ru.ac.th/shownews.asp?gid=88โพสต์เมื่อ : 7/6/2549 23:52:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 22/5/2549 17:53:00
โดย คุณ odr1
IP : 202.41.187.***
 

ถึงคะแนนเป็นอย่างไร ... เราขอสู้ต่อไป!! สาขาวิชาคลินิกสายตาและระบบการเห็น DOCTOR OF OPTOMETRY (O.D.) เปิดรับสมัครสอบแล้ว http://www.ihs.ru.ac.th หรือ oc00001@hotmail.comโพสต์เมื่อ : 22/5/2549 17:53:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 9/5/2549 20:45:43
โดย คุณ อยากเรียน
IP : 203.118.115.***
 

แล้วผู้หญิงเรียนได้มั้ยการบินน่ะ สายตาสั้นพันกว่าหน่อยนึง และการบินรับคนที่จบม.6สายอะไร สายศิลป์-คำนวณเรียนได้มั้ย ตอบหน่อย

โพสต์เมื่อ : 9/5/2549 20:45:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 8/5/2549 11:03:40
โดย คุณ 11111
IP : 61.19.23.***
 

<img src='images/webboard/emotion/019.gif' border=0 />

โพสต์เมื่อ : 8/5/2549 11:03:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 11370 คน ตอบ 16 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7