www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

มศวตั้งว.นวัตกรรมฯผลิตคนทำสื่อครบวงจร

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

มศวตั้งว.นวัตกรรมฯผลิตคนทำสื่อครบวงจร

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภา มศว ได้อนุมัติให้ มศว จัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสื่อในสังคมทุกประเภทแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อทางไอซีที ภาพยนตร์ มัลติมีเดีย เกม สื่อแอนิเมชั่น การบริหารจัดการธุรกิจไซเบอร์ และเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสาร โดยจะเริ่มเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นปีแรกในปีการศึกษา 2550 ใน 3 สาขา ดังนี้ 1. สาขานวัตกรรมสื่อสาร    2. สาขาภาพยนต์ดิจิทัล 3. สาขาออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ โดยจะรับนิสิตสาขาละ 50 คน จากนั้นในปีการศึกษา 2551 จะเปิดสาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ และปีการศึกษา 2552 จะเปิดสาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้คาดว่าผู้เรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละประมาณ 40,000 บาท
 
“ขณะนี้ มศว กำลังทำความร่วมมือกับประเทศเกาหลี และลงนามความร่วมมือกับ บริษัทกันตนา เพื่อเป็นฐานในการเรียนการสอน การผลิต และการฝึกงานให้นิสิต ทั้งนี้นอกจากจะสอนด้านการผลิตสื่อในสังคมทุกประเภทแล้ว ยังจะเน้นแนวคิดการสร้างสำนึก ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติในสังคมเป็นเป้าหมายหลักด้วย ไม่ใช่สอนเฉพาะวิธีการผลิตหรือออกไปทำงานได้เท่านั้น เพื่อให้นิสิตได้รู้จักการคิดงานอย่างสร้างสรรค์ ใช้ความรู้ด้วยการวิจัย ศึกษาและพัฒนา” อธิการบดี มศว กล่าว.

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย aoff (aoff ja) บทความทั้งหมดของคุณ aoff
วันที่ 14/07/2549 เวลา 11:46:53
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 16206 ครั้ง ได้รับการโหวต 29 คะแนน
โหวตให้บทความนี้