www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

แนะนำคณะ ตอนที่ 1

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

1.คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์ เป็นวิชาที่กระทำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการตรวจโรค วินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส
การแทงเข็ม หรือการฝังเข็มเพื่อบำบัดโรค หรือเพื่อระงับความรู้สึก และหมายความรวมถึง การทำทางศัลยกรรม การใช้รังสีการฉีดยาหรือสาร การสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกาย การเสริมสวย หรือการบำรุงร่างกาย แพทย์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณะสุข ที่มุ่งให้ประชาชนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า สามารถวางแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของผู้ป่วยและสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารตลอกจนมีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว รักและชอบที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษย์
แนวทางในการประกอบอาชีพ การศึกษาในคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตนั้น รัฐต้องมีค่าใช้จ่ายโดนตรงต่อนิสิต-นักศึกษาแต่ละคนเป้นอัตราที่สูงมาก ดังนั้นจึงถือว่าผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เข้าเรียน และจะต้องทำสัญญาที่จะต้องปฏิบัติงานตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลา 3 ปี (ยกเว้นผู้ที่เข้าศึกษาในสถาบันศึกษาเอกชน) หลักจากปฏิบัติงานตามความต้องการของราชการเพื่อใช้ทุนแล้ว แพทย์ที่สนใจสามารถกลับเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หรือ เข้ารับการฝึก อบรมในสาขาวิชาชีพหลักสูตร 3 ปี เพื่อวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา

2.คณะทัตแพทยศาสตร์
ทัตแพทยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องฟัน อวัยวะในช่องปาก และอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยออกเสียงและส่งเสริมบุคลิกภาพ อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสมบูรณ์ของชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยวางแผนและบำบัดรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณะเพื่อพื้นฟูสุขภาพ มีความสามารถในการป้องกันโรคฟันผุแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษา และวินิจฉัยทางด้านทัตแพทย์
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว นอกจากนี้ควรจะเป็นผู้มีฝีมือปั้นพอสมควร
แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย ฯลฯ เป็นอาจารย์สอนและวิจัย หรือประกอบอาชีพสาขาทัตกรรมในคลินิกส่วนตัวและโรงพยาบาลเอกชน

3.คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษา ป้องกัน และ การวินิจฉัยโรคสัตว์ การเพิ่มผลผลิตสัตว์อาหารและพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้องสัตว์รวมทั้งด้านการควบคุม และ พัฒนาคุณภาพชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ตลอดจนงานสัตวแพทย์สาธารณะสุข ซึ่งประกอบด้วยการป้องกันโรคสัตว์ที่ติดต่อถึงมนุษย์ และการควบคุมสุขศาสตร์อาหารที่ได้จากสัตว์
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ควรมีพื้นฐานด้านชีววิทยาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความสมบูร์ทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการและโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เพราะระหว่างเรียนและฝึกงานอย่างมากในการรักษาสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ในพื้นที่ต่างจังหวัด และควรเป็ผุ้มีเมตตาต่อสัตว์
แนวทางในการประกอบอาชีพ อาจแบ่งได้ 3 สายงานหลัก คือ
1.สายงานราชการ องค์กร และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณะสุข ทบวงฯ สวนสัตว์ฯลฯ
2.สายงานเอกชน ได้แก่ ธุรกิจอุสาหกรรมสัตว์เลี้ยงแลผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ ธุรกิจผู้ค้าและผู้ประกอบกิจการด้านชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์และอาหารสัตว์ รวมทั้งธุรกิจฟาร์มสัตว์อาหารชนิดต่างๆ และสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์
3.ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น คลินิกรักษาสัตว์ เป็นต้น

4.คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ คือ คณะที่ประกอบด้วยหลักสูตรวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสจร์และสุขภาพหลายสาขา ในปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆดังนี้
1.สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นวิชาชีพที่ใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์วิจัย สุ่มตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์ เพื่อนำผลการตรวจไปใช้ในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยโรค ติดตามการดำเนินของโรค และผลของการรักษา
2.สาขากายภาพบำบัด เป็นวิชาชีพที่กระทำโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์ในการตรวงประเมินวินิจฉัย บำบัดความบกพร่องของร่างกายมนุษย์ ที่เกิดจากภาวะของโรคและการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากความเจ็บปวดและภาวะของโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การแก้ไข การฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ได้แก่ การดัด การดึง การประคบ การนวด การเคลื่อนไหว การออกกำลังการตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เครื่องมือทางการภาพบำบัด
3.สาขารังสีเทคนิค เป็นวิชาชีพที่รับผิดชอบโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์ในการ
ตรวจและวิเคราะห์ และรักษาด้วยเครื่องมือทางรังสี รวมทั้งการป้องกันอันตรายต่อสีแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการทางเทคนิค ในการตรวงวิเคราะหืด้วยเครื่องมือทางรังสี แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 1.งานทางรังสีวินิจฉัย 2.งานทางรังสีวินิจฉัย 3.งานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
4.สาขากิจกรรมบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเป็นบุคลหนึ่งในทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความพิการ บำบัดรัดษาและฟื้นฟูสภาพในผู้ที่มีกานเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการทาง ด้านร่างกาย จิตสังคม พัฒนาการ การรับรู้ และ ความรู้ความเข้าใจด้วยวิธีทางกิจกรรมบำบัด ซึ้งได้แก่ใช้กิจกรรมที่ได้วิเคราะห์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่ออุปกรณืช่วยต่างๆรวมทั้งการใช้เทคนิคพิเศษในการบำบัดรักษาเฉพาะทาง เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างอิสระนักจิตบำบัดให้การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา ด้านพัฒนาการอายุรกรรม
ศัลยกรรม ระบบประสาท กระดูกและข้อจิตเวช และผู้สูงอายุ โดยมีความรับผิดชอบดังนี้ช่วยตรวจสอบค้นหาข้อบกพร่อง การบำบัดรักษาในเด็ก
คุณสมบัตรของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาฟิสิกและชีววิทยา รักในเพื่อนมนุษย์ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิทยา มีจิตวิทยา มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถรับราชการในโรงพยาบาลและหน่อยงานของรัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้ ปัจจุบันสาขาต่างๆ ทางเทคนิคการแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ตลาดต้องการสูงมาก และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกได้หลายสาขา

5.คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ เป็นเป้นการศึกษาที่เน้นหนักในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยทางกายหรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพและผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาลคำนึงถึงความต้องการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็น ลักษณะการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับความขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสุขแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการแพร่ของเชื้อโรค สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษาและส่งเสริมสุขภาพ
ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์และอนามัยแขนงอื่นๆในด้านบริการคนไข้
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จบม.ปลายสายวิทย์ มีความรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรเป็นอย่างดีมีสุขภาพและจิตใจดี มีความเอื้อเฟื้อเฝื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีความเมตตากรุณาและรักในเพื่อนมนุษย์ เสียสละทั้งด้านเวลาและตนเองให้แก่ผู้ป่วยทุกคน มีความขยัน มีความอดทนและอดกลั้น
แนวทางการประกอบอาชีพ รับราชการในหน่อยงานของรัฐ หรือทำงานในหน่อยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ รายได้ค่อยข้างดี ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ

อ่ะ ๆ ยังไม่จบ "แนะนำคณะ" มีตอนต่อไป

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย eduzonesteen01 (ศริญญา ศรีใส) บทความทั้งหมดของคุณ eduzonesteen01
วันที่ 06/07/2550 เวลา 14:53:13
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 11908 ครั้ง ได้รับการโหวต 44 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 11908 คน ตอบ 18 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 25/9/2551 17:26:22
โดย คุณ juju
IP : 124.120.171.***
 

ถ้าจะเรียนสหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค จบออกมาทำงานอะไรคะ แล้วต้องเรียนอะไรบ้าง

โพสต์เมื่อ : 25/9/2551 17:26:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 19/10/2550 14:17:52
โดย คุณ หกดเ
IP : 125.25.177.***
 

ขอรายละเอียดมากว่านี้อีกไม่ได้หรือคะ

โพสต์เมื่อ : 19/10/2550 14:17:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 29/9/2550 1:54:09
โดย คุณ วรรณภา ธนบัตร
IP : 202.133.159.***
 

อยากให้แนะนำคณะวิศวคอมพิวเตอร์ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วนำไปใช้เกี่ยวกับอาชีพอะไรบ้าง

โพสต์เมื่อ : 29/9/2550 1:54:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 27/9/2550 21:29:50
โดย คุณ ammaisuree
IP : 203.113.76.***
 

หนูอยากเข้าคณะเภสัช(บริบาล)6ปี อยากทราบว่าต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรค่ะโพสต์เมื่อ : 27/9/2550 21:29:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 1/9/2550 22:05:15
โดย คุณ คนที่สงสัย
IP : 125.24.21.***
 

วิศวคอมเรียนเกี่ยวกับอะไร
แล้วต่างกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ยังไง

โพสต์เมื่อ : 1/9/2550 22:05:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 30/8/2550 14:46:19
โดย คุณ อยากเป็น
IP : 202.129.44.***
 

อยากเป็นทันตจังทำยังไง

โพสต์เมื่อ : 30/8/2550 14:46:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 30/8/2550 14:43:58
โดย คุณ อยากเป็น
IP : 202.129.44.***
 

อยากเป็นทันตจังทำยังไง

โพสต์เมื่อ : 30/8/2550 14:43:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 30/8/2550 14:43:51
โดย คุณ อยากเป็น
IP : 202.129.44.***
 

อยากเป็นทันตจังทำยังไง

โพสต์เมื่อ : 30/8/2550 14:43:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 19/8/2550 14:07:02
โดย คุณ ัำัyelly
IP : 222.123.82.***
 

อยากเรียนพยาบาลจัง เเต่ไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือไม่

โพสต์เมื่อ : 19/8/2550 14:07:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 5/8/2550 15:22:21
โดย คุณ Peddy_Gril_PED@hotmail.com
IP : 222.123.70.***
 

อยากเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะ สาขารังสีวิทยา

โพสต์เมื่อ : 5/8/2550 15:22:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 4/8/2550 10:06:56
โดย คุณ beamish
IP : 125.26.30.***
 

คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้วยน้า คิคิ
สนจายเกิ๊นนนนนนนน *-*+++

โพสต์เมื่อ : 4/8/2550 10:06:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 3/8/2550 18:05:05
โดย คุณ งาดำ
IP : 203.146.63.***
 

อยากให้แนะนำเภสัชฯจัง

โพสต์เมื่อ : 3/8/2550 18:05:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 2/8/2550 18:14:55
โดย คุณ อยากเรียน
IP : 125.24.138.***
 

ถาปัดล่ะ..งืมๆ

โพสต์เมื่อ : 2/8/2550 18:14:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 30/7/2550 18:06:32
โดย คุณ นิสิตและนักศึกษา
IP : 203.156.0.***
 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. หลักสูตรคู่ขนานนิติศาสตร์บัณฑิต
4. หลักสูตรคู่ขนานการจัดการธุรกิจ
เป็นคณะที่เปิดหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่น่าสนใจมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าการงานในอนาคตจะมีมาก.

โพสต์เมื่อ : 30/7/2550 18:06:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 19/7/2550 13:39:45
โดย คุณ จิตแพทย์คนต่อไป
IP : 125.26.124.***
 

ช่วยแนะนำ จิตแพทย์ให้ทราบหน่อยได้ไหมค่ะ

โพสต์เมื่อ : 19/7/2550 13:39:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ