www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

แนะนำคณะ ตอนที่ 1

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

1.คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์ เป็นวิชาที่กระทำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการตรวจโรค วินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส
การแทงเข็ม หรือการฝังเข็มเพื่อบำบัดโรค หรือเพื่อระงับความรู้สึก และหมายความรวมถึง การทำทางศัลยกรรม การใช้รังสีการฉีดยาหรือสาร การสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกาย การเสริมสวย หรือการบำรุงร่างกาย แพทย์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณะสุข ที่มุ่งให้ประชาชนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า สามารถวางแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของผู้ป่วยและสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารตลอกจนมีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว รักและชอบที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษย์
แนวทางในการประกอบอาชีพ การศึกษาในคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตนั้น รัฐต้องมีค่าใช้จ่ายโดนตรงต่อนิสิต-นักศึกษาแต่ละคนเป้นอัตราที่สูงมาก ดังนั้นจึงถือว่าผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เข้าเรียน และจะต้องทำสัญญาที่จะต้องปฏิบัติงานตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลา 3 ปี (ยกเว้นผู้ที่เข้าศึกษาในสถาบันศึกษาเอกชน) หลักจากปฏิบัติงานตามความต้องการของราชการเพื่อใช้ทุนแล้ว แพทย์ที่สนใจสามารถกลับเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หรือ เข้ารับการฝึก อบรมในสาขาวิชาชีพหลักสูตร 3 ปี เพื่อวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา

2.คณะทัตแพทยศาสตร์
ทัตแพทยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องฟัน อวัยวะในช่องปาก และอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยออกเสียงและส่งเสริมบุคลิกภาพ อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสมบูรณ์ของชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยวางแผนและบำบัดรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณะเพื่อพื้นฟูสุขภาพ มีความสามารถในการป้องกันโรคฟันผุแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษา และวินิจฉัยทางด้านทัตแพทย์
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว นอกจากนี้ควรจะเป็นผู้มีฝีมือปั้นพอสมควร
แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย ฯลฯ เป็นอา